summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tests/encoding.cpp
diff options
context:
space:
mode:
authorFlorent Le Coz <louiz@louiz.org>2015-10-28 19:13:53 +0100
committerFlorent Le Coz <louiz@louiz.org>2015-10-29 02:32:57 +0100
commit3c1889fbd0d7b96aae16f3479ac8aae70a7e15f7 (patch)
tree69c90435a43b906115b34d4542122000571b971e /tests/encoding.cpp
parent4e32fe213cccdc6cdc1dcba498fd74b8b97703ea (diff)
downloadbiboumi-3c1889fbd0d7b96aae16f3479ac8aae70a7e15f7.tar.gz
biboumi-3c1889fbd0d7b96aae16f3479ac8aae70a7e15f7.tar.bz2
biboumi-3c1889fbd0d7b96aae16f3479ac8aae70a7e15f7.tar.xz
biboumi-3c1889fbd0d7b96aae16f3479ac8aae70a7e15f7.zip
Use Catch for our test suite
`make check` is also added to compile and run the tests Catch is fetched with cmake automatically into the build directory when needed
Diffstat (limited to 'tests/encoding.cpp')
-rw-r--r--tests/encoding.cpp56
1 files changed, 56 insertions, 0 deletions
diff --git a/tests/encoding.cpp b/tests/encoding.cpp
new file mode 100644
index 0000000..389cf23
--- /dev/null
+++ b/tests/encoding.cpp
@@ -0,0 +1,56 @@
+#include "catch.hpp"
+
+#include <utils/encoding.hpp>
+
+
+TEST_CASE("UTF-8 validation")
+{
+ const char* valid = "C̡͔͕̩͙̽ͫ̈́ͥ̿̆ͧ̚r̸̩̘͍̻͖̆͆͛͊̉̕͡o͇͈̳̤̱̊̈͢q̻͍̦̮͕ͥͬͬ̽ͭ͌̾ͅǔ͉͕͇͚̙͉̭͉̇̽ȇ͈̮̼͍͔ͣ͊͞͝ͅ ͫ̾ͪ̓ͥ̆̋̔҉̢̦̠͈͔̖̲̯̦ụ̶̯͐̃̋ͮ͆͝n̬̱̭͇̻̱̰̖̤̏͛̏̿̑͟ë́͐҉̸̥̪͕̹̻̙͉̰ ̹̼̱̦̥ͩ͑̈́͑͝ͅt͍̥͈̹̝ͣ̃̔̈̔ͧ̕͝ḙ̸̖̟̙͙ͪ͢ų̯̞̼̲͓̻̞͛̃̀́b̮̰̗̩̰̊̆͗̾̎̆ͯ͌͝.̗̙͎̦ͫ̈́ͥ͌̈̓ͬ";
+ CHECK(utils::is_valid_utf8(valid));
+ CHECK_FALSE(utils::is_valid_utf8("\xF0\x0F"));
+ CHECK_FALSE(utils::is_valid_utf8("\xFE\xFE\xFF\xFF"));
+
+ std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
+ INFO(in);
+ CHECK(utils::is_valid_utf8(in.data()));
+}
+
+TEST_CASE("UTF-8 conversion")
+{
+ std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
+ REQUIRE(utils::is_valid_utf8(in.data()));
+
+ SECTION("Converting UTF-8 to UTF-8 should return the same string")
+ {
+ std::string res = utils::convert_to_utf8(in, "UTF-8");
+ CHECK(utils::is_valid_utf8(res.c_str()) == true);
+ CHECK(res == in);
+ }
+
+ SECTION("Testing latin-1 conversion")
+ {
+ std::string original_utf8("couc¥ou");
+ std::string original_latin1("couc\xa5ou");
+
+ SECTION("Convert proper latin-1 to UTF-8")
+ {
+ std::string from_latin1 = utils::convert_to_utf8(original_latin1.c_str(), "ISO-8859-1");
+ CHECK(from_latin1 == original_utf8);
+ }
+ SECTION("Check the behaviour when the decoding fails (here because we provide a wrong charset)")
+ {
+ std::string from_ascii = utils::convert_to_utf8(original_latin1, "US-ASCII");
+ CHECK(from_ascii == "couc�ou");
+ }
+ }
+}
+
+TEST_CASE("Remove invalid XML chars")
+{
+ std::string without_ctrl_char("𤭢€¢$");
+ std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
+ INFO(in);
+ CHECK(utils::remove_invalid_xml_chars(without_ctrl_char) == without_ctrl_char);
+ CHECK(utils::remove_invalid_xml_chars(in) == in);
+ CHECK(utils::remove_invalid_xml_chars("\acouco\u0008u\uFFFEt\uFFFFe\r\n♥") == "coucoute\r\n♥");
+}